Room type


 

เข้าเช็คอินท์ได้ในเวลา  : 13:00 น.  และเช็คเอ้าท์ในเวลา  : 10:00 น. (สิบโมงเช้า)
ในกรณีท่านเดินทางมาถึงก่อนเวลาเช็คอินท์ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เค้าเตอร์ก่อนได้ครับ

กรุณาดูรูปภาพประกอบด้านล่างก่อนจองครับ

        - ห้องพักแบบ Single A, SingleB ภายในห้องมีเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียง ในกรณีต้องการนอนสองท่านต้องนอนที่นอนแบบปูที่พื้นครับ.

        - ห้องพักแบบ Twin A, Twin B ภายในห้องมีสองเตียง  ท่านสามารถนอนเตียงได้ทั้งสองท่านครับ.

        - ห้องพักแบบ Single B, Twin B มีห้องน้ำและอาบน้ำในตัวทุกห้องครับ.

        - ห้องพักแบบ Single A, Twin A, Double, และTriple  เป็นห้องแบบใช้ห้องส่วนกลางของแต่ละชั้นครับ.

                      

 

Single

A

single A_1.jpg

single A.jpg

Single

B

(Private

Bathroom)

single B.jpg

single B big.jpg

single B toi.jpg

single B big toi.jpg

Twin A

twin A.jpg

twin A_1.jpg

Twin

B

(Private

Bathroom)

twin B.jpg

twin B_1.jpg

twin B toi.jpg

twin B toi_1.JPG

Double

double.jpg

double1.jpg

Triple

triple.jpg

triple1.jpg

Untitled Document